About the Author

.ಸಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಲೇಖಕರು

ಕೃತಿಗಳು: ಜಹನಾರಾ (ಹಿಂದೂ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಲು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ಧ ಮೊಹಲ್ ಬಾದಶಹ ಬೇಗಮಳ ದುರಂತ ಜೀವನಸ್ಮೃತಿ) 

ಸಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ

Books by Author