ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ

Author : ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ

Pages 124

₹ 75.00
Year of Publication: 2016
Published by: ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
Address: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560070
Phone: 94 - 23183311, 23183312

Synopsys

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಯನ್ನು ದುರಂತ ನಾಟಕ, ಗಂಭೀರ ನಾಟಕ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಅವನು ಕೆಡುಕಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದರ ಒಳನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

Related Books