ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ – ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು ಹಲವು ಅನುಭವಗಳು

ರಂಗಯಾತ್ರೆ

ಜಹನಾರಾ

ನೆನಪೇ ಸಂಗೀತ

ಮೋ.ಕ.ಗಾಂಧಿ ಆತ್ಮ ಕಥೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ

ಸದಭಿರುಚಿಯ ತಲ್ಲೀನತೆ

ಆಡಾಡತ ಆಯುಷ್ಯ

ಊರು ಕೇರಿ-೨