ಗಜಲ್ ಸಂಭ್ರಮ

ಗಾಲಿಬ್ ಸ್ಮೃತಿ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಕಿ (ಗಜಲ್)

ಹೊನ್ನಮಹಲ್ (ಗಜಲ್)

ಅರಿವಿನ ಅಂಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗಜಲ್

ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಮೇಲೂ

ಸುಣ್ಣದ ಸಾಲು (ಕ್ರೀಡಾ ಗಜಲ್ ಗಳು)