ಮನಸೇ...ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ

ನಲವತ್ತು ಗಜಲುಗಳು

ಮೂವತ್ತೈದು ಗಜ಼ಲುಗಳು

ನಲವತ್ತೈದು ಗಜಲುಗಳು

ಅವನು ಮಧು ಸಾವು

ಅವ್ವನ ಪಾದದಡಿಯ ಸ್ವರ್ಗ

ಆತ್ಮಸಖಿಯ ಧ್ಯಾನದಲಿ

ಹೊನ್ನಗರಿ