ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ- ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್

ಬಯಲಾದ ಹಂಪಿ

ವಸಾಹತು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ

ಹಂಪಿ ವಿಜಯನಗರ

ಬಾದಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ-3

ಸೋಮನಾಥಪುರ

ಹಾಲೇರಿ ಅರಸ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು ಬರೆಯಿಸಿದ ರಾಜೇಂದ್ರನಾಮೆ ಮರು ಓದು