ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

ಏನಿದು ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ- 2019

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನು ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನು ಸಂಗಾತಿ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ: ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು