ಉಪನಿಷತ್ ಕಥಾವಳಿ

ಉಪನಿಷತ್ಪ್ರಕಾಶ

ಲೋಕಾಯತ

ಲೋಕಾಯತ (ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ)

ಶೈವ ಸುಧಾರ್ಣವ

ಕಲಿಕುಠಾರ ಅಥವಾ ಲೋಕಾಪುರ ಪೀಠಪ್ರಭಾ-ಭಾಗ-2

ಶ್ರೀ ನಿರ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ

ಗೀತಾ ಸಂದೇಶ