ಜೀವ ಕೊಡುವ ಅಮೃತ ಬಿಂದು

ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲೆಯಲ್ಲಿ(ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಳು )

ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಲೆದಾಟ

ಪರಿಸರದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯದ ಮಾತು

ವಿಜ್ಞಾನದ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆ

ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು

ಹಾರುವತಟ್ಟೆಯ ದಶಾವತಾರ

ನಿಸರ್ಗದ ರಾಯಭಾರಿ