ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ಚಾರಿತ್ರ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ : 6 : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ :7: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದರೇನು?