ಕಮಾನು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ಜೈನಶಾಸನ ವಾಸ್ತು - ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ