ಅರೆಶತಮಾನದ ಅಲೆಬರಹಗಳು

ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕಥನ ಪ್ರೀತಿ

ಕಾವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಅವರ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳು

ಸಂಗಾತಿ

ಭಾವ ಬಂಧುರ

ಸೇನೆಯಿಲ್ಲದ ಕದನ