ಅಡ್ಡೆಂಚರ್ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೧೬)

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರೆ

ಸೂರ್ಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ

ರೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್

ಕಣ ಕಣ ದೇವಕಣ

ಪಾಪ ಪ್ಲೇಟೋ