ಅಡ್ವೆಂಚರ್ (ಮಿಲನಿಯಮ್-೧೬)

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ-3

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರೆ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರೆ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಬಾಳಿದರಿಲ್ಲಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು