ಶನಿಗೇಕೆ ಉಂಗುರ?

ಕೆನ್ನಾಯಿಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಹಸುರು ಹೊನ್ನು

ವಿಶ್ವದ ವೈವಿಧ್ಯ

ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ಮಯಗಳು