ಗಿಳಿಮಣಿ

ನಾನ್ ಕೋಳೀಕೆ ರಂಗಾ

ಅಜ್ಜನ ಅಂದದ ಕಥೆಗಳು

ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು

ಹೂಗುಚ್ಚ

ಸಾಧನೆ

ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರೋತ್ಸವ

ಮಾವಿನಮರ ಬೆಳೆದದ್ದು ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು