ಪೂರ್ವಿ

ಬಾವಲಿ ಗುಹೆ

ಓಡಿಹೋದ ಹುಡುಗ

ಕಾಡು ಕನಸಿನ ಬೀಡಿಗೆ

ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆ

ಸಗರಾದ್ರಿ ಚಾರಣ

ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿಗೆ

ಡೊಂಕು ಸೇತುವೆ