ಇಡಿ ಕಿಡಿ ಕವನಗಳು

ಹನಿ ಮಾರ್ದನಿ

ಅತ್ರಿಸೂನು ಉವಾಚ

ಅಂದನಾ ತಿಂಮ

ಡುಂಡಿ ಸೂಜಿ

ಪಣಿ - ನಾಡಿ