ವೈಶಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸಂಕಥನ

ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ

ಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ

ನಟ ನಾಡೋಜ

ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿಗುರಿದ ಕನಸುಗಳು

ನೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ನೂರಾರು ನೆನಪುಗಳು

ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ದುಗುಡ

ನೆನಪಿನ ಮುತ್ತಿನಹಾರ