ಚೌಕಟ್ಟಿನಾಚೆ

ದೆಹಲಿ ನೋಟ

ಅಗೇಡಿ

ಹೊಸ ಪಕ್ಷಿ ರಾಗ

ಬೆವರು ಬರೆದ ಬರಹ

ನೆಲದ ಪಿಸುಮಾತು

ಹೆಣ್ತನದ ಆಚೆ-ಈಚೆ

ವರ್ತಮಾನದ ಉಯ್ಯಾಲೆ