ಚೌಕಟ್ಟಿನಾಚೆ

ದೆಹಲಿ ನೋಟ

ಚಿಕನ್-65

ಅಗೇಡಿ

ಹೊಸ ಪಕ್ಷಿ ರಾಗ

ನುಣ್ಣನ್ನ ಬೆಟ್ಟ

ಗದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ

ಬೆವರು ಬರೆದ ಬರಹ