ಜನಮುಖಿ

ಅಕ್ಕರ ಮನೆ

ಸಹಯಾನ

ಗೀತಾಂಜಲಿ

ನಮ್ಮ ಗಿರಡ್ಡಿ ಸರ್‌

ಬೆಟ್ಟದ ನವಿಲುಗಳು

ಮಂದಾಕಿನಿ

ಗಿರಿಯ ಸಿರಿ