ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ನೆನಪಿನ ಸಂಪುಟ

ಜನಮುಖಿ

ಅಕ್ಕರ ಮನೆ

ನಮ್ಮ ಗಿರಡ್ಡಿ ಸರ್‌

ಬೆಟ್ಟದ ನವಿಲುಗಳು

ಮಂದಾಕಿನಿ

ಗಿರಿಯ ಸಿರಿ

ಗಿರಿಸಂಪದ