ಗೋಸಂಗಿ

ಹೆಳವರು

ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದ್

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ

ಶಿಳ್ಳೇಕ್ಯಾತ

ಕೊಡವ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಲಕಸುಬುಗಳು