ಹೆಳವರು

ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದ್

ಬುಡಕಟ್ಟು, ದೈವಾರಾಧನೆ

ದೇಶೀಯತೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ

ಮಾಂಗ್ ಗಾರುಡಿ

ಪಾಂಚಾಳರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ

ಹಾಲುಮತ ರತ್ನಗಳು