ಬೇಂದ್ರೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ಹಾಗೂ ಜೀವಿ

ಕುವೆಂಪು-ಜಿಎಸ್ಎಸ್: ಮರು ಅವಲೋಕನ

ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಟಾಗೂರ್

ಕಡೆಗೋಲು

ಸಮುಚ್ಚಯ

ಹಣತೆಗೆ ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ

ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ