ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು (ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಂಪುಟ-4)

ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್

ರುಕ್ಮಿಣೀವರದ

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ