ಆಥರಾ ಈ ಥರಾ

ಅಲೀಬಾಬ ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಕಳ್ಳರು-ಪುಷ್ಪರಾಣಿ- ಕಿಟ್ಟಿಕತೆ

ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಅಂಗೀ ಮ್ಯಾಲಂಗಿ

ಬೆಪ್ಪು ತಕ್ಕಡಿ ಬೋಳೇಶಂಕರ

ಚಾಳೇಶ

ದೆವ್ನನ ಮನಿ

ಗೋಲ್

ಹಳೆಯ ಗೆಣೆಯರು