ಸಮಣ ಸುತ್ತಂ

ಹೊಸ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ

ರನ್ನನ ಸರಳ ಗದಾಯುದ್ಧ

ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಮಹಾಪುರಾಣ

ಆದಯ್ಯನ ಲಘುಕೃತಿಗಳು

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಟೀಕಿನ ವಚನಗಳು-೨

ಇಮ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕಭೂಪಾಲನ ಸಾಂಗತ್ಯ

ಹಳೆಯ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ