ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು

ಆಲೂರು ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಶಕ್ತಿ ಶಾರದೆಯ ಮೇಳ

ಹರಿವ ನೀರು

ನುಗ್ಗಿ ಬರುವ ನೆನಪುಗಳು

ಬಲಾಕ

ಆಗಿಷ್ಟು ಈಗಿಷ್ಟು

ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು