ಲೋಕ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ಆಕಾಶ ದೀಪ

ನಯಸೇನ ವಿರಚಿತ ಧರ್ಮಾಮೃತ

ವಚನ ಸಾವಿರ

ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶನ

ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆ

ಕಾಲಕನ್ನಡಿ

ಜೀವಸೆಲೆ