ನಕ್ತಾಂವ ಗೆದ್ದಾಂವ

ನಕ್ಕು ಹಗುರಾಗಿ

ಬೋಳಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ

ನೀನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಕಣೋ