ದಂಗೆಯ ದಿನಗಳು

ಇಂದಿರೆಯ ಮಗ ಸಂಜಯ

ಶ್ರೀವಿಜಯನ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಂ

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ವಿರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರಂ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತೀ

ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ

ಲಿಬಿಯಾ ಡೈರಿ

ಇದು ಗೋವಾ! ಇದು ಗೋಮಾಂತಕ !