ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ

ಅರೆರೆ

ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ.ಜಿ.ಲ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಅಳ್ಳಿಟ್ಟು

ಪ್ರಾಣೇಶ್‌ ಪಂಚ್‌ ಪಕ್ವಾನ್ನ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೈಂಟರ್

ಕಾಯುವ ಕಾಯಕ

ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು