ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಜಗತ್ತುಗಳು

ಜನಪದ ರಮ್ಯ ಕಥಾನಕಗಳು

ಸಂಕಥಾ

ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು

ಚಿಟಕಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು