ಲಲಿತ ವಿಸ್ತರ

ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು

ಸಿಕಂದರ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಯೋಧ 

ಮಹಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ 

ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಾನೇ ಏಣಿ