ಅ.ನ.ಕೃ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ

ಹೊನ್ನ ಹೊಳೆಯ ಅರಸು

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸಮಗ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು