ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ

ಶತಮಾನದ ಗಾನ

ಗಾನಯಾನ

ಎಚ್.ಎಂ. ಚನ್ನಯ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ