ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ

ಶತಮಾನದ ಗಾನ

ಗಾನಯಾನ

ಎಚ್.ಎಂ. ಚನ್ನಯ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ರವೀಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಯ

ಶತಮಾನದ ಗಾನ

ಸತೀಶ್ ಸಮಗ್ರ ಕವಿತೆಗಳು

ಕುದಿಯುವ ಕುಲುಮೆ