ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಭೂಕಂದಾಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು..

ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ… ಅದಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತೀರಿ

ಅಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಿಲ್ಲಿ

ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ- ರೈತರ ಕೊರಳ ಕುಣಿಕೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಳೆ

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ