ತೇಜಸ್ವಿ ಪತ್ರಗಳು

ಹೇಳೇ ಸಖಿ ಕೇಳೋ ಸಖ

ನೆನೆವೆನಂದಿನ ಬಾಳಚಿತ್ರಣವ