ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ-ಗದ್ಯಾನುವಾದ

ಕಂಬರಾಮಾಯಣ

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ