ನಾನೇಕೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ?

ಚುಂಬಕಗಾಳಿ

ವೈತರಣೀ ದಡದಲ್ಲಿ

ಸಾವು

ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ