ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುಭಾವಿ ಕವಿಗಳು

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ದರ್ಶನ

ಆನಂದಲಹರೀ

ಹೊಳಲಗುಂದಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣನವರ ತತ್ವಪದಗಳು

ಭವದ ಬೆಳಗು

ಲೋಕದ ಬೆಡಗು

ಸನ್ಮಾರ್ಗ