ಶಿವತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಆನಂದಲಹರೀ

ಭವದ ಬೆಳಗು

ಲೋಕದ ಬೆಡಗು

ಸನ್ಮಾರ್ಗ

ನಾಥಪಂಥ