ವನವಾಸಾಂತ್ಯ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕಥಾಂತರ

ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾಣ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕಥಾಂತರ- ಉದ್ಯೋಗ-ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕಥಾಂತರ-ಆದಿ-ಸಭಾ ಪರ್ವ

ಅಂತರಂಗ

ಪರಾಶರ ಕಂಡ ಪರತತ್ವ

ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕಥೆ