ಕಾಡುಕುದುರೆ

ಸಂಘರ್ಷದೆಡೆಗೆ

ಬಕಾವಲಿಯ ಹೂ

ಸೀತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು

ಸೀತಾ ಚರಿತ

ಬಾರೋ ಸಾಧನಕೇರಿಗೆ… ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘಾತಕಿ

ಮೂರು ರಂಗ ರೂಪಾಂತರಗಳು

ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ