ಸಂಘರ್ಷದೆಡೆಗೆ

ಬಕಾವಲಿಯ ಹೂ

ಸೀತಾ ಚರಿತ

ಬಾರೋ ಸಾಧನಕೇರಿಗೆ… ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘಾತಕಿ

ಮೂರು ರಂಗ ರೂಪಾಂತರಗಳು

ಬೆಂದ ಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್‌

ಹೊಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸನ್ಯಾಸಿ

ಹೈದರಾಲಿ