ಸೀತಾ ಚರಿತ

ಎಕಾನಮಿ ಮೆಷರ್‍ರು

ಬಾರೋ ಸಾಧನಕೇರಿಗೆ… ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘಾತಕಿ

ಬೆಂದ ಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್‌

ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಪ್ರಸಂಗ

ಮಿಲನ

ನಗರವಧು ಸಾಲವತಿ

ನೃತ್ಯ-ಗೀತ-ನಾಟಕ