ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ

ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ

ಮಾಯಾಲೋಕ-೧

ಸಿಂಗಾರೆವ್ವ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ

ಇದು ವಿದಾಯವಲ್ಲ

ಕಾಲಡಿಯ ಮಣ್ಣು

ಉತ್ತರಕಾಂಡ

ಗೃಹಭಂಗ