ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದ ಜನಪದ ಒಗಟುಗಳು

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸೋ ಜಾಣರ ಜಾಣ

ಒಗಟಿನಾಗರ

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸೋ ಜಾಣ