ಗಡಿನಾಡ ನುಡಿಸೊಗಡು

ಕಣ್ಣ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡವೆನ್ನಿ ಜೊತೆಯಲಿ ಬನ್ನಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ

ದೇವಚಂದ್ರ ವಿರಚಿತ ರಾಜಾವಳಿ ಕಥೆ

ಭಾಷಾಂತರ ಕಲೆ