ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೆಲೆ

ಸೋತು ಗೆದ್ದ ಮನುಷ್ಯ

ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಜಮ್

ನವ್ಯತೆ

ಪ್ರಗತಿಶೀಲತೆ

ಕಥನಶಾಸ್ತ್ರ

ಅಸಂಗತ

ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ