ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೆರೆಯಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೆರೆಯೇ ಚಿನ್ನ

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಮತ್ತೊಂದು ಮೌನದ ಕಣಿವೆ

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ