ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಕೆರೆಯಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೆರೆಯೇ ಚಿನ್ನ

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ