ಜೀವ ಪಲ್ಲಟಗಳ ಆತ್ಮಕಥನ

ಮಲೆಘಟ್ಟ

ಬಾಯಾರಿದ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿದಾಗ ಜಲಸಮಸ್ಯೆ

ಜೀವ ನದಿಗಳ ಸಾವಿನ ಕಥನ

ನೀರು