ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ

ಚದುರಿದ ಮೋಡ ಮಳೆಗರೆದಾಗ

ಭಾರತವೆಂಬ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

ಹೊಸತು ವಿಶೇಷ

ಅಜಲು (ಪತ್ರಿಕಾ ಬರಹಗಳು)