ನುಡಿಯೊಡಲು

ಆನಂದವರ್ಧನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಧನ್ಯಾಲೋಕ

ತೌಲನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಪ್ರತಾಪರುದ್ರೀಯ