ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಮಾತು ತಲೆಎತ್ತುವ ಬಗೆ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ನುಡಿಯೊಡಲು

ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಭಾಷೆ

ಸಂರಚನವಾದ, ಸಂರಚನೋತ್ತರವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚ್ಯಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ

ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ