ಅರಳು ಮರಳು

ಚೈತ್ಯಾಲಯ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು

ಗರಿ

ಹೃದಯಗೀತ

ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ

ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಾ