ಅರಳು ಮರಳು

ಬೃಹನ್ನಳೆ ಸೋಮುವಿನ ಸ್ವಗತ ಲಹರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕವಿತೆಗಳು

ಚೈತ್ಯಾಲಯ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು

ಗರಿ

ಹೃದಯಗೀತ

ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ