ಅರಳು ಮರಳು

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳು

ಗರಿ

ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ

ಮತ್ತೆ ಶ್ರಾವಣಾ

ಮುಕ್ತಕಂಠ

ನೂರು ಮರ ನೂರು ಸ್ವರ ಒಂದೊಂದು ಅತಿಮಧುರ